شاپرک

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد